Triedený zber biologického odpadu a jeho recyklácia sa stanú v EÚ povinnými od roku 2024. Zároveň viac ako 60% európskej pôdy je nezdravej a 25% pôdy je vystavenej vysokému riziku dezertifikácie.
Patentovaný proces EFFECO je rádovo efektívnejší ako existujúce riešenia na spracovanie biologického odpadu, či už kompostovanie alebo anaeróbna digescia (bioplyn).
EFFECO je udržateľné riešenie na spracovanie biologického odpadu, ktorého hlavným produktom je regeneračný pôdny substrát a zelená energia.
EFFECO obnovuje prírodné zdroje spracovaním akéhokoľvek biologického odpadu na substrát zlepšujúci pôdu. Je schopný viazať uhlík, zvyšovať úrodnosť pôdy a obnovovať život v pôde.

Do 31. decembra 2023 musí byť biologický odpad buď separovaný a recyklovaný pri zdroji, alebo separovane zbieraný a nemiešaný s inými druhmi odpadu. - Smernica EÚ (EÚ) 2018/851 o odpade

Podporovať používanie organických hnojív a zúrodňovacích látok, čím sa zníži závislosť EÚ od dovozu minerálnych hnojív. - Nariadenie EÚ (EÚ) 2019/1009 o hnojivách.

Komplexný proces EFFECO je možné s vysokou návratnosťou integrovať

Kombinuje výhody oboch metód a prekonáva ich limity patentovanou inováciou.

Substrát EFFECO má trvanlivosť najmenej 10 rokov a je ľahko skladovateľný, prepravovateľný a aplikovateľný na pôdu.

Substrát EFFECO obsahuje recyklované živiny a zvyšuje obsah organických látok v pôde.

Proces EFFECO je energeticky pozitívny s biopalivami ako vedľajšími produktmi (bio CNG, bio-metán).

Pôda v EÚ dokáže ukladať až 3,5 milióna ton CO2 ročne a súčasne sa stať úrodnejšou.

Akýkoľvek závod na kompostovanie a / alebo anaeróbnu digesciu sa môže stať prevádzkou s metódou EFFECO.

Nové závody na spracovanie biologického odpadu môžu ťažiť z overenej praxe pilotného závodu EFFECO v Hornom Jatove na Slovensku.

Porozprávajte sa s našim tímom a prineste EFFECO do vášho regiónu!

Základnou myšlienkou výskumu a vývoja procesu spracovania bioodpadu EFFECO a bio-uhlíkového substrátu je ekologicky efektívna starostlivosť o pôdu.

Starostlivosť, ktorá využíva nekonečný cyklus obnovy prírodných zdrojov na zvýšenie úrodnosti a kvality pôdy, a súčasne sa zaoberá otázkou nakladania s biologickým odpadom. V obehovom hospodárstve sa biologický odpad využíva ako zdroj cenných zdrojov, ako sú živiny, organické látky a energia.

Prístup EFFECO spĺňa najprísnejšie ekologické kritériá a je zároveň ekonomicky efektívny.

Kľúčové vlastnosti

Biouhlík aplikovaný do pôdy v správnom množstve dokáže podstatne zvýšiť úrodnosť pôdy, ktorú takto rekultivujeme.

Obsah uhlíka v úrodných pôdach bežnej kvality dosahuje priemer 1,5%.

Aplikáciou 1-2kg biohlikového hnojiva effeco na 1m2 pôdy je možné obsah uhlíka v pôde až zdvojnásobiť v závislosti od stavu pôdy.

Vedecké štúdie o pozitívnom vplyve aplikovania biouhlia do pôdy

  • zlepšujú sa pôdne vlastnosti a celkovo kvalita pôdy ( Laird, 2008 ), čo má nesmierny význam pre ďalšie generácie
  • Agegnehu et al. (2016) uviedli, že biouhlie v kombinácii s hnojivom zvýšilo úrodu zrna kukurice o 30% v porovnaní s variantom, kde sa aplikovalo hnojivo bez biouhlia
  • biouhlie pôsobí pozitívne aj na úrodotvorné parametre kultúrnych plodín. Solaiman et al. (2012) uviedli, že v dôsledku aplikácie 10 t ha-1 biouhlia sa zvýšilo klíčenie semien pšenice z 93 % klíčivosti na 98% klíčivosť
  • výsledky Arthur et al. (2015) poukazujú na priaznivé pôsobenie aplikovaného biouhlia s hnojovicou na absorpciu vodných pár z atmosféry a ich zadržiavanie v piesočnato-hlinitej pôde
  • štúdie Adekayode a Olojugba (2010), ale i Agegnehu et al. (2015) ukázali, že použitie biouhlia v kombinácii s kompostom štatisticky významne zvýšilo obsah chlorofylu v listoch kukurice
  • výraznejšie efekty na úrodotvorných parametroch a úrody vyššie o 30% v dôsledku aplikácie biouhlia sú pozorované na piesočnatých pôdach v tropických oblastiach
Spolupracujeme na neustálom vývoji a praktickej aplikácii biouhlíkového effeco s vedeckým tímom slovenskej univerzity, úradmi, lokálnymi farmármi a zahraničnými partnermi.

Zdroje Zeme a.s. ®

Stará Vajnorská 39

831 04 Bratislava

Slovenská republika


+ 421 947 955 600

info@zdrojezeme.eu

www.zdrojezeme.eu

Kontaktujte nás
Staraj sa o pôdu. Nemáš ju od otcov, požičali ti ju deti

Štandardná ponuka biouhlíkových substrátov effeco obsahuje základné varianty vhodné pre aplikáciu na štandardné typy pôd. Varianty sa líšia pomerom obsahu biouhlíka, prírodnej výživovej zložky, prípadne aj tretej cielenej zložky. Na základe analýzy vám dokážeme dodať aj parametrovo jedinečný substrát effeco vhodný pre aplikáciu na konkrétny pôdny typ.