Človek svojimi aktivitami doteraz
degradoval celosvetovo až tretinu rozlohy pôdy. Nesprávne hospodárenie, enormná záťaž a neprimerané hnojenie priemyselnými hnojivami spôsobili zníženie kvality pôdneho prostredia s následným znížením úrodnosti pôdy.
Čo ak by sme vám ale povedali, že sme našli spôsob, ako tento vývoj zvrátiť? A čo ak by sme zašli ďalej a dokázali vám, že tento problém sa vás už netýka?
... že zabezpečíme, aby sa vaša pôda stala v priebehu niekoľkých rokov prirodzene úrodnejšou a vysoká produkcia trvalo udržateľnou?
Aká by bola vaša ďalšia otázka?

Pridaním uhlíka, ktorého prítomnosť má vedecky preukázaný vplyv na zlepšenie kvalitatívnych vlastnosti pôdy. Pôdny substrát effeco na báze uhlíka s pridaním prírodnej výživovej zložky vyrábame patentovanou technológiou a optimalizujeme pre rôzne pôdne typy.

effeco je svojim zložením biouhlíkový substrát a hnojivo zároveň. Stopercentne prírodné, bez chémie, bez škodlivých vplyvov na životné prostredie. Vyrábame ho sušením a peletizovaním zo zuhoľnatenej biomasy s pridaním prírodnej výživovej zložky ( hnoja ) a cieleného prírodného separátu.

Výroba pôdneho substrátu effeco je založená na recyklácii biologických prvkov ( biomasy a prírodnej výživovej zložky ). Tým je proces výroby prakticky nekonečný a produkcia kapacitne neobmedzená.

effeco je ekonomicky a ekologicky efektívne. Dodatočné náklady sa na ošetrenej pôde postupne prejavia zlepšením pôdnych vlastností a zvýšením produkcie pestovaných plodín. Rekultivovanú pôdu zároveň možno považovať za strategickú investíciu do ochrany výrobných zdrojov.

Základnou myšlienkou v pozadí výskumu a vývoja biouhlíkového substrátu effeco je ekoefektívna starostlivosť o pôdu.

Starostlivosť, ktorá využíva nekonečný kolobeh obnovy prírodných zdrojov v prospech zvyšovania úrodnosti a kvality pôd súčasne s riešením problému nakladania s bioodpadom.

Táto starostlivosť spĺňa najprísnejšie ekologické kritériá a je zároveň ekonomicky efektívna.

Kľúčové vlastnosti

Biouhlík aplikovaný do pôdy v správnom množstve dokáže podstatne zvýšiť úrodnosť pôdy, ktorú takto rekultivujeme.

Obsah uhlíka v úrodných pôdach bežnej kvality dosahuje priemer 1,5%.

Aplikáciou 1-2kg biohlikového hnojiva effeco na 1m2 pôdy je možné obsah uhlíka v pôde až zdvojnásobiť v závislosti od stavu pôdy.

Vedecké štúdie o pozitívnom vplyve aplikovania biouhlia do pôdy

  • zlepšujú sa pôdne vlastnosti a celkovo kvalita pôdy ( Laird, 2008 ), čo má nesmierny význam pre ďalšie generácie
  • Agegnehu et al. (2016) uviedli, že biouhlie v kombinácii s hnojivom zvýšilo úrodu zrna kukurice o 30% v porovnaní s variantom, kde sa aplikovalo hnojivo bez biouhlia
  • biouhlie pôsobí pozitívne aj na úrodotvorné parametre kultúrnych plodín. Solaiman et al. (2012) uviedli, že v dôsledku aplikácie 10 t ha-1 biouhlia sa zvýšilo klíčenie semien pšenice z 93 % klíčivosti na 98% klíčivosť
  • výsledky Arthur et al. (2015) poukazujú na priaznivé pôsobenie aplikovaného biouhlia s hnojovicou na absorpciu vodných pár z atmosféry a ich zadržiavanie v piesočnato-hlinitej pôde
  • štúdie Adekayode a Olojugba (2010), ale i Agegnehu et al. (2015) ukázali, že použitie biouhlia v kombinácii s kompostom štatisticky významne zvýšilo obsah chlorofylu v listoch kukurice
  • výraznejšie efekty na úrodotvorných parametroch a úrody vyššie o 30% v dôsledku aplikácie biouhlia sú pozorované na piesočnatých pôdach v tropických oblastiach
Spolupracujeme na neustálom vývoji a praktickej aplikácii biouhlíkového effeco s vedeckým tímom slovenskej univerzity, úradmi, lokálnymi farmármi a zahraničnými partnermi.

Zdroje Zeme a.s. ®

Strojárenská 1

900 27 Bernolákovo

Slovenská republika


+421 903 784 302

maryncak@zdrojezeme.eu

vveselovsky@gaya.sk

www.zdrojezeme.eu

Kontaktujte nás
Staraj sa o pôdu. Nemáš ju od otcov, požičali ti ju deti

Štandardná ponuka biouhlíkových substrátov effeco obsahuje základné varianty vhodné pre aplikáciu na štandardné typy pôd. Varianty sa líšia pomerom obsahu biouhlíka, prírodnej výživovej zložky, prípadne aj tretej cielenej zložky. Na základe analýzy vám dokážeme dodať aj parametrovo jedinečný substrát effeco vhodný pre aplikáciu na konkrétny pôdny typ.